Ban Giám hiệu

STT

Họ tên

Nhiệm vụ

1

Hiệu trưởng

NGƯT.TS.Vũ Đình Ngọ

Là người đại diện theo pháp luật của nhà Trường, chịu trách nhiệm trước Bộ Công thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan toàn bộ các mặt hoạt động của Nhà Trường. Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Nhà trường theo các quy định của pháp luật và của Điều lệ trường Đại học.

Phụ trách các mặt công tác

a. Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của nhà trường b. Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch phát triển nhà trường; công tác đối ngoại, tổ chức nhân sự, phát triển đội ngũ, kế hoạch – tài chính, công tác thanh tra giáo dục và đảm bảo chất lượng đào tạo; một số công việc lớn, quan trọng về đào tạo và khoa học công nghệ; đầu tư; xây dựng cơ bản; khen thưởng, kỷ luật cán bộ – viên chức;

c. Chủ tịch các Hội đồng theo quy định;

d. Chủ tài khoản nhà trường;

đ. Đại diện nhà trường ký: Các hợp đồng kinh tế, các văn bản hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế, các loại văn bằng chứng chỉ (trừ các chứng chỉ đã ủy quyền), các quyết định và các văn bản chỉ đạo các mặt công tác của nhà trường.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị

Phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài chính kế toán, phòng Thanh tra Đảm bảo chất lượng đào tạo; Khoa Kinh tế; Ban quản lý dự án.

2

Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

TS.Lê Thanh Tâm

Phụ trách các mặt công tác

a. Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh;

b. Phụ trách công tác khảo thí

c. Phụ trách công tác khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh;

d. Phụ trách công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm;

đ. Phụ trách công tác sinh viên, học sinh;

e. Phụ trách công tác bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy

g. Phụ trách công tác thi đua, công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh;

h. Phụ trách công tác phat triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường;

i. Phụ trách hoạt động ý tế và chăm sóc sức khỏe cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị

Phòng Khảo thí, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Phòng Khoa học và Công nghệ, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Khoa học Cơ bản, Bộ môn Lý luận Chính trị, Trạm Y tế.

3

Phó Hiệu trưởng

Vũ Đức Bình

Phụ trách các mặt công tác

a. Phụ trách công tác tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp;

b. Phụ trách công tác quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng công trình, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;

c. Phụ trách công tác quản lý điện nước, cơ sở hạ tầng và công tác đời sống cán bộ, giảng viên và sinh viên, học sinh;

d. Phụ trách công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự và công tác quản lý ký túc xá; hoạt động dịch vụ và phục vụ sinh viên;

đ. Phụ trách công tác quản lý và phát triển các hoạt động dịch vụ;

e. Phụ trách công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp;

g. Phụ trách các hoạt động của cơ sở Việt Trì;

h. Tham gia cùng Hiệu trưởng quản lý công tác dự án;

i. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị

Phòng tuyển sinh và Quan hệ với Doanh nghiệp; Phòng Quản trị, Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; Trung tâm Dịch vụ và Phục vụ sinh viên; Ban Quản lý Cơ sở Việt Trì. 

4

Phó Hiệu trưởng

TS.Trần Thị Hằng

Phụ trách các mặt công tác

a. Phụ trách công tác đào tạo;

b. Phụ trách công tác thực hành, thực tập của sinh viên, hoạt động thực tế của giảng viên;

c. Phụ trách công tác thư viện, biên soạn giáo trình, bài giảng, phát triển học liệu;

d. Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị

Phòng Đào tạo, Khoa Công nghệ Hóa học; Khoa Kỹ thuật Phân tích, Khoa Công nghệ Môi trường; Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật phân tích, Trung tâm Thông tin thư viện.