Các trung tâm

STT

Tên đơn vị

Cán bộ quản lý đơn vị

1

Trung tâm Thông tin Thư viện

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: tttttv@vui.edu.vn

Giám Đốc:

ThS. Đỗ Thị Mai Thanh

2

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: tttinhocngoaingu@vui.edu.vn

Phụ trách Trung tâm:

ThS. Nguyễn Xuân Long