Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ như sau:

I. Ban Thường vụ

STT Họ và tên Chức vụ Phụ trách công việc
1 Đoàn Thanh Ngọc Chủ tịch Công đoàn – Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công đoàn Trường;

–  Trực tiếp tổ chức thực hiện mảng công việc “tổ chức, tài chính, chính sách”;

– Đại diện cho Ban Chấp hành Công đoàn Trường đề xuất thảo luận với Ban Giám hiệu, Đảng ủy trường về những vấn đề liên quan đến quyền, trách nhiệm của Công đoàn trường;

– Phụ trách công tác đối ngoại;

– Tổ chức việc phân công, phân nhiệm và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của từng ủy viên;

– Giải quyết các thắc mắc kiến nghị của các Công đoàn viên;

– Chủ tài khoản, quản lý vấn đê thu chi quỹ Công đoàn trường;quỹ “vì đồng nghiệp”

– Chỉ đạo lập các báo cáo định kỳ, đột xuất của công đoàn.

2 Nguyễn T. Ngọc Quỳnh Phó chủ tịch Công đoàn – Tổ chức thực hiện công tác của ban Chấp hành khi được Chủ tịch ủy quyền;
– Phụ trách công tác chính sách, pháp luật;
– Chỉ đạo tổ chức các buổi hội nghị sơ kết, tổng kết các mặt hoạt động của Công đoàn Trường;
– Phụ trách công tác đời sống, thăm hỏi động viên CNVCLĐ khi gặp khó khăn;
– Trưởng Ban nữ công;
3 Hà Quang Ánh Phó chủ tich Công đoàn – Tổ chức thực hiện công tác của ban Chấp hành khi được Chủ tịch ủy quyền;
– Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công;
4 Lê Thị Thanh Nhàn UVBTV – Phụ trách Ủy ban Kiểm tra và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công
5 Đào Thị Lan UVBTV – Phụ trách công tác tuyên truyền giáo dục;
– Phụ trách công tác Tuyên giáo và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

II. Các ban công tác

STT BAN CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN
1 Thi đua, khen thưởng – Hà Quang Ánh (Trưởng ban)
– Phạm Thái Hưng
– Lê Thị Thanh Nhàn
– Hoàng Thị Vân An
2 Chuyên môn – Nguyễn Đắc Nam (Trưởng ban)
– Đỗ Cao Minh
– Mạc Đình Thiết
– Nguyễn Thị Huệ
3 Nữ công – Nguyễn  Thị Ngọc Quỳnh (Trưởng ban)
– Lê Thị Thanh Nhàn
– Đỗ Thị Mai Thanh
– Bùi Thị Thơi
– Trần Thị Thu Hà
– Hoàng Thị Vân An
– Đào Thị Lan
– Nguyễn Thị Huệ
4 Hoạt động Văn hóa văn nghệ  Thể dục thể thao – Mạc Đình Thiết (Trưởng ban)
– Nguyễn Đắc nam
– Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
– Phạm Thái Hưng
– Nguyễn Đình Thanh
– Đỗ Cao Minh
5 Tuyên giáo – Đào Thị Lan (Trưởng ban)
– Đỗ Thị Mai Thanh
– Phạm Thái Hưng
– Đỗ Cao Minh
6 Tài chính – Đoàn Thanh Ngọc (Trưởng ban)
– Đỗ Thị Mai Thanh (Kế toán)
– Bùi Thị Thơi (Thủ quỹ)
7 Chính sách, đời sống – Trần Thị Hà(Trưởng ban)
– Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
– Bùi Thị Thơi
– Lê Thị Thanh Nhàn
– Hoàng Thị Vân An
– Đõ Thị Mai Thanh
8 Ban Kiểm tra – Lê Thị Thanh Nhàn (Trưởng ban)
– Bùi Thị Thu Hà (phòng TCHC)
– Nguyễn Thành Đoàn (khoa CNHH)

III. Ủy viên BCH phụ trách các tổ công đoàn

STT Họ và tên Chức vụ Phụ trách tổ công đoàn
1 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh P.Chủ tịch CĐ Tổ công đoàn số 5
2 Hà Quang Ánh P.Chủ tịch CĐ Phòng TCHC  TCKT
3 Lê Thị Thanh Nhàn UVBTV – Khoa Kinh tế
– Ban QLCS Việt Trì
4 Đào Thị Lan UVBTV Bộ môn Lý luận Chính trị
5 Đỗ Thị Mai Thanh UV BCH – Tổ công đoàn số 4
– Phòng quản trị
6 Bùi Thị Thơi UV BCH Khoa Phân tích
7 Nguyễn Đắc Nam UV BCH Khoa Điện
8 Hoàng Thị Vân An UV BCH Phòng CTCT&QLSV + Trạm Y tế
9 Trần Thị Thu hà UV BCH Khoa Cơ Bản
10 Nguyễn Thị Huệ UV BCH Khoa NN + TT NN Tin học
11 Nguyễn Đình Thanh UV BCH Khoa Cơ khí
12 Phạm Thái Hưng UV BCH Khoa Môi trường
13 Mạc Đình Thiết UV BCH Khoa CN Hóa học
14 Đỗ Cao Minh UV BCH Khoa CN Thông tin

Liên hệ công tác:

Văn phòng Đảng ủy – Công đoàn, phòng 105 Nhà 2 tầng

ĐT: (0210) 3829 247   (thường trực Công đoàn trường)